All posts by Admininstrator

integra sostanok

Интерна обука за Дигитален Маркетинг

На 3.11.2019 год во организација на Интегра – Институт за вредноснa и доблеснa политикa беше одржано предавање од страна на Игор Матески на тема ,,Од идеја до мерливи резултати,,. Предавањето опфати теми од областа на дигиталниот меркетинг, структурирање на пораки, изработка на програмски рамки на