Press conference on the adoption of…

The first thematic press conference on the adoption of the two draft laws on the National Security Agency and on the Coordination of the Security Intelligence Community was held on 30.3.2019 at the premises of INTEGRA – Macedonian Conservative Party.

Прва тематска прес конференција на ИНТЕГРА Македонска конзервативна партија

На ден 30.3.2019 година во просториите на ИНТЕГРА – Македонска конзервативна партија се одржа првата тематска прес конференција во врска со донесувањето на двата предлог закони за Агенција за национална безбедност и за координација на безбедносно разузнавачката заедница.

Posted by Интегра on Saturday, 30 March 2019