Thematic press conference on presidential elections

INTEGRA – MACEDONIAN CONSERVATIVE PARTY held a thematic press conference on the presidential election, the results of the first round of voting and the position of INTEGRA ahead of the second round of voting … assessment of the outcome, as well as possible scenarios after the second round.

Прес конференција на ИНТЕГРА Македонска конзервативна партија во врска со претседателските избори

ИНТЕГРА – МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА одржа тематска прес конференција, во врска со претседателските избори, резултатите од првиот круг на гласање и ставот на ИНТЕГРА пред вториот круг на гласање…проценка околу исходот, како и можните сценарија после вториот круг.

Posted by Интегра on Thursday, 25 April 2019